Translate

úterý 14. srpna 2012

Kancelář na Kubě - jak na to


Dokumenty, které je potřeba předložit Obchodní komoře spolu se žádostí o registraci, pokud si chce na Kubě otevřít kancelář:Žádost o zápis do Rejstříku předkládá  zájemce nebo jeho právní zástupce spolu s těmito dokumenty:

a)      Dokument, ve kterém jsou zmíněny důvody žádosti, podepsaný oprávněným zástupcem obchodní společnosti, nebo fyzickou osobou, podpis ověřen notářem nebo Obchodní komorou.

b)      Kopie zakládající listiny a stanov obchodní společnosti, u fyzických osob doklad o tom, že je podnikatelským subjektem v zemi svého původu.

c)      Dokument nebo zplnomocnění, obsahující jmenování a pravomoc osoby, která bude jednat jako Reprezentant pobočky.

d)     Seznam výrobků, se kterými hodlá obchodovat, a který musí být v souladu s předmětem činnosti společnosti žadatele.

e)      Bankovní zpráva o obchodní společnosti nebo fyzické osoby, ne starší tří měsíců, získaná prostřednictví některé z bank Kubánského bankovního systému.

f)       Životopis reprezentanta

g)      Všeobecné informace o výrobních a technických aktivitách nebo činnosti v oblasti služeb  a objem těchto aktivit za posledních 5 let. V případě, že má společnost pobočky v jiných zemích a budou nějakým způsobem začleněny do vztahů z Kubou, i informace o nich.

h)      Informace o objemu obchodní výměny podniku s Kubou za poslední 3 roky, podrobně za každý rok seznam výrobků s uvedením kubánského dovozce a celková hodnota obchodních operací (s doložením dokladů ze strany kubánského obchodního partnera).

i)        Revize poslední účetní bilance společnosti, provedená nezávislou organizací.

j)        Výpis z Obchodního nebo jiného odpovídajícího rejstříku, který potvrzuje platnost zápisu společnosti nebo fyzické osoby, ne starší 6 měsíců.


Další podmínky:
·         Musí být pro Kubu přínosem z hlediska typu výrobků, se kterými obchoduje, protože vlastní nejmodernější technologie, může zajistit úvěry atd.

·         Splacený společenský kapitál obchodní společnosti nesmí být nižší než 50 tisíc USD nebo jeho ekvivalent v jiné měně.

·         Obchodní společnost musí prokázat, že  v posledních třech letech dosáhla s kubánskými podniky objemu obchodní výměny minimálně 500 tisíc USD ročně.

·         Musí doložit osvědčení vydané nejvyšším orgánem  kubánského podniku, oprávněného provádět operace zahraničního obchodu, kde bude potvrzen dosažený objem operací za poslední tři roky a seznam výrobků, které ho tvořily. Toto osvědčení bude dále potvrzeno nejvyšším nadřízeným orgánem daného podniku

Žádné komentáře: